Vyučování – Kdo je Bůh (6. 9. 2017)

Daniel_170906_Krkonošská_vyučování_Kdo je Bůh_nahlas

Některá slova, sousloví a termíny používají křesťané tak často, až vyprázdnili jejich smysl. Opravdu víme, co je to vlastně modlitba, hřích, co doopravdy znamenají slova Boží láska nebo věřit v Boha? Poslechněte si první část cyklu, který chce hledat obsah těchto slov.

Kázání – Obrácení není jednou provždy, stále musíme hledat směr (5. 9. 2017)

Daniel_170905_Krkonošská_kázání_O obrácení_nahlas

Míváme občas pocit, že obrácením k Bohu získáváme jakousi neomylnost ve svých životních rozhodnutích a postojích. Je to omyl. Na cestě s Ježíšem a k Bohu nás čeká neustálé hledání správného směru.

Text: Lu 22:28-34

Večeře Páně – Kázání – O Božím stádu (25. 6. 2017)

Daniel_170620_Bořanovická_Večeře Páně_kázání_Boží stádo_nahlas

Jsme připraveni přijmout úlohu, kterou máme v Božím stádu? Být beránkem, ovcí, dobytčetem, z něhož má pastýř užitek? Být  někým, kdo hraje malou roli v záměru, kterému on sám možná ani nerozumí?

Křesťanský víkend ve Skrýšově – Ježíš byl člověk jako my (18. 6. 2017)

Daniel_170617_Skrýšov_kázání_Kristus byl člověk_nahlas

Ježíš byl v okamžiku své smrti vystaven stejným pochybnostem, nejistotě a osamění před ďáblem jako kterýkoli člověk. Je důležité vzít vážně lidskou stránku Ježíšovy osobnosti, protože bez toho nejsme schopni plně pochopit Boží záměr a význam jeho oběti.

Text: Jan  20:1-10

Vyučování – Co pro křesťana znamená být zdravý – 1. část (7. 6. 2017)

Daniel_170606_Krkonošská_vyučování_Křesťan a zdraví_1_nahlas

Zázračné uzdravování často považujeme téměř za Boží povinnost. Jako by stálé zdraví a uzdravení po modlitbě bylo samozřejmou součástí křesťanské víry. Ale stačí se rozhlédnout okolo sebe, abychom viděli, že ani věřícím křesťanům se nevyhýbají nemoci a smrt. Rozumíme tomu, jaký je Boží záměr s našimi těly a naším zdravím?

Vyučování – Co pro křesťana znamená být zdravý – 2. část (7. 6. 2017)

Daniel_171125_Skrýšov_vyučování_Křesťan a zdraví_2_nahlas

K čemu vlastně máme zdraví? Jak se mají křesťané vztahovat k medicíně? A máme se modlit za uzdravení své nebo druhých? Neudělali jsme si ze zdraví druhého Boha, pro kterého občas zapomínáme na skutečného stvořitele a jeho záměry? Téma, jak se mají chovat křesťané ke svému tělu a zdraví, skrývá mnohá složitá a kontroverzní témata.

Kázání – Bratrství je obrazem Boží lásky (7. 6. 2017)

Daniel_170606_Krkonošská_kázání_Jak milovat druhé_nahlas

O bratrství se v křesťanských sborech často mluví. Víme ale opravdu, kdo  je a není naším bratrem či sestrou? Je jim kdokoli, kdo se hlásí ke Kristu? Nebo jenom ten, kdo sdílí naši podobu víry? Nebo ten, koho potkávám na svém shromáždění? Jak poznám svého bratra a a sestru?

Text: 1. Jana 4:7 – 21

Večeře Páně – Kázání – O smyslu modlitby (16. 5. 2017)

Daniel_170516_Chaberská_Večeře Páně_kázání_O modlitbě_nahlas

Rozumíme tomu, co vlastně činíme, když v modlitbě žádáme Boha, aby splnil naše přání? A jak se vyrovnáváme s tím, když naši modlitbu nevyslyší?

Text: Marek 11:24

 

Vyučování – Jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním a co po nás chce Bůh – 1. část (3. 5. 2017)

Daniel_170502_Krkonošská_vyučování_Povolání a zaměstnání_1_nahlas

Máme po přijetí Krista opustit svá zaměstnání, jako to učinili apoštolové? Jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a povoláním? Jak poznáme, jaké povolání pro nás Bůh určil? Jak zjistíme, že jednáme v souladu s jeho vůlí?

Vyučování – Jaká zaměstnání a povolání najdeme v Bibli – 2. část (2. 5. 2017)

Daniel_170502_Krkonošská_vyučování_Povolání a zaměstnání_2_nahlas

Jaká zaměstnání a povolání najdeme ve Starém i Novém zákoně? Jak se v Písmu zachovali ti, kteří pocítili, že je Bůh volá do služby?

Kázání – Není Bůh nespravedlivý? (2. 5. 2017)

Daniel_170502_Krkonošská_kázání_Nespravedlivý Bůh_nahlas

Jak to, že Bůh tak často obdaří milostí a požehnáním ty, o nichž si myslíme, že si to nezaslouží. A naopak ty, kteří mu projevují oddanost a úctu, opomine. Není Bůh nespravedlivý? A jak máme vlastně rozumět jeho záměrům?

Text:  Římanům 9:6-24

Křesťanský víkend ve Skrýšově – O králi Saulovi – 1. část (22. 4. 2017)

Daniel_70422_Skrýšov_kázání_Král Saul_1_nahlas

Příběh starozákonního krále Saula, muže obdařeného velkou mocí, dodnes ukazuje, jak těžké je nakládat s Božími dary, abychom nepodlehli pýše a zkáze.

Křesťanský víkend ve Skrýšově – O králi Saulovi – 2.část (22. 4. 2017)

Daniel_170422_Skrýšov_kázání_Král Saul_2_nahlas

Nedostatečné sebevědomí nás často vede k tomu, že potvrzení své ceny hledáme ve zdůrazňování vlastní důležitosti.

Večeře Páně – Kázání – My sami jsme Božím domem (19. 4. 2017)

Daniel_170419_Chaberská_kázání_My jsme Boží chrám_nahlas

Často budujeme světské domy, aniž vnímáme, že my sami, naše těla a mysli,  jsou Božím domem a měli bychom jim věnovat alespoň tolik pozornosti, píle a úsilí jako domům, v nichž bydlíme.

Vyučování – Co je to církev – 4. část – O respektu k druhým církvím (8. 4. 2017)

Daniel_170404_Krkonošská_vyučování_O církvích_4. část_nahlas

Závěrečná část série promluv o církevních sborech vysvětluje, proč máme respektovat bratry jiného vyznání a jak vnímat úlohu sborů a církví v našem duchovním životě.

Kázání – Náš vztah s otcem i Bohem má mnoho společného (8. 4. 2017)

Daniel_170404_Krkonošská_kázání_O Božím otcovství_nahlas

Kdo z nás vychází dobře se svým otcem? Mnoho nás není. Víme, proč to tak je a co nás tento vztah může naučit o vztahu k Bohu?

Text: Židům 12:4-15

Večeře Páně – Kázání – Naučme se přijímat Boží milost (26. 3. 2017)

Daniel_170321_Chaberská_kázání_O Boží milosti_nahlas

Dostáváme Boží milost za plnění zákona? Pokud by tomu tak bylo, zemřel Ježíš zbytečně, říká v listu Galatským apoštol Pavel. Přesto se často chováme, jako by Boží milost byla udělována jen za zásluhy a odmítáme ji přijmout „jen tak“, jako projev Boží lásky.

Text: Galatským 2:18-21

Vyučování – Co je to církev – 3. část – Ježíš píše sedmi sborům (18. 3. 2017)

Daniel_170314_Krkonošská_vyučování_O církvích_3. část_nahlas

Naše současná situace je až překvapivě podobná tomu, čím žili křesťané ve sborech v prvních sborech. I tam najdeme sváry, modlářství falešné uctívání. Je proto důležité pozorně číst, co Ježíš těmto sborům píše v knize Zjevení jako Nebeský král a k jakému chování je vede.

Kázání – Nelze milovat Boha, pokud nemilujeme sebe (18. 3. 2017)

Daniel_170314_Krkonošská_kázání_O lásce a úctě k sobě samému_nahlas

Je málo tak často citovaných pasáží Písma, jako jsou verše o lásce mezi křesťany. Ježíšova slova o tom, že nám dává nové přikázání – milovat se navzájem. Ale jako i jiná slova, jsou i tato častým opakováním vyprázdněna a nevztahujeme je i na lásku k sobě samému. Ale bez lásky a úcty k sobě, nelze milovat ani druhé a Boha.

Text:  Jan 13:30-35

Večeře Páně – Kázání – Bůh může změnit naše srdce, ale ne navždy (21. 2. 2017)

Daniel_170221_Chaberská_kázání_co v nás Bůh může změnit_nahlas

Záznam dvou kázání při Večeři Páně v Chaberské ulici.

Úvodní slovo Pavel Strnad: Společné jídlo je Bohem požehnané. 

Kázání Daniel Vepřek: Nespoléhejme na to, že Bůh změní naše srdce navždy. Často jsou naše očekávání, že Bůh nás promění navždy a bez našeho přičinění, přehnaná. Pokud sami nenajdeme sílu měnit svoje myšlení a konání, vrátíme se zpátky tam, odkud jsme před přijetím Krista vyšli.

« První ‹ Previous 1 23 31 32 33 34 35 36 Next › Poslední »