Bible jako podcast

Celou Bibli můžete naráz přidat do své podcastové aplikace pomocí tohoto souboru ve formátu OPML. Ten obsahuje seznam všech deseti podcastů. Stačí, když si soubor stáhnete do telefonu a ve své podcastové aplikaci vyberete možnost „Import OPML“.
  1. Pět knih (Genesis • Exodus • Leviticus • Numeri • Deuteronomium)
  2. Historické knihy (Jozue • Soudců • Rút • 1. a 2. Samuelova • 1. a 2. královská • 1. a 2. Paralipomenon • Ezdráš • Nehemjáš • Ester)
  3. Poetické knihy (Job • Žalmy • Přísloví • Kazatel • Píseň písní)
  4. Velcí proroci (Izaiáš • Jeremiáš • Pláč • Ezechiel • Daniel)
  5. Malí proroci (Ozeáš • Joel • Amos • Abdiáš • Jonáš • Micheáš • Nahum • Abakuk • Sofoniáš • Aggeus • Zachariáš • Malachiáš)
  6. Evangelia (Marek • Matouš • Lukáš • Jan)
  7. Skutky
  8. Dopisy Pavla (Římanům • 1. a 2. Korintským • Galatským • Efezským • Filipským • Koloským • 1. a 2. Tesalonickým • 1. a 2. Timoteovi • Titovi • Filemonovi • Židům)
  9. Dopisy ostatní (Jakubův • 1. a 2. Petrův • 1., 2. a 3. Janův • Judův)
  10. Zjevení